opti-med motto

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

POSIEW MOCZU


Badanie mikrobiologiczne moczu polega na posianiu na odpowiednich pożywkach próbki moczu i hodowli, celem uzyskania ewentualnego wzrostu bakterii, które następnie podlegają identyfikacji oraz określeniu wrażliwości na stosowane w leczeniu antybiotyki (tzw. antybiogram). Mocz należy bezwzględnie pobrać do sterylnego pojemnika w ilości około połowy jego objętości, po uprzednim dokładnym umyciu okolic cewki moczowej. Do badania oddaje się pierwszy mocz po odpoczynku nocnym, pobrany z tzw. środkowego strumienia (pierwszą porcję moczu należy odrzucić). Pobrany materiał należy natychmiast dostarczyć do laboratorium.


Czas oczekiwania na wynik badania: 2-3 dni

WYMAZ Z GARDŁA


Wymaz z gardła pobiera się za pomocą wymazówki, w celu wykrycia bakterii chorobotwórczych. Wymaz najczęściej pobiera się u dzieci, ale także u dorosłych, chorujących na uporczywe infekcje gardła przed wdrożeniem antybiotykoterapii. Materiał należy pobrać z miejsc zapalnych, mając na uwadze obecność bogatej flory fizjologicznej, występującej w jamie ustnej i gardle.


Czas oczekiwania na wynik badania: 2-4 dni

WYMAZ Z NOSA


Wymaz z nosa pobiera się za pomocą wymazówki. Badanie to przeprowadza się najczęściej celem określenia nosicielstwa bakterii chorobotwórczych na błonach śluzowych nosa, u dzieci oraz dorosłych. Drobnoustroje te mogą stanowić źródło ewentualnych zakażeń, ale w większości przypadków nie powodują żadnego zagrożenia i wchodzą w skład prawidłowej flory bakteryjnej człowieka. Nosicielstwo może być trwałe lub przejściowe i zmieniać się wraz z wiekiem lub środowiskiem życia. Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae oraz Moraxella catarrhalis to drobnoustroje, które najczęściej kolonizują błony śluzowe nosa.


Czas oczekiwania na wynik badania: 2-4 dni

POSIEW W KIERUNKU NOSICIELSTWA STREPTOCOCCUS AGALACTIAE


Streptococcus agalactiae (GBS – z angielskiego Group B Streptococcus) to drobnoustroje występujące fizjologicznie u zdrowego człowieka. Najczęściej kolonizują one przewód pokarmowy, a także błonę śluzową pochwy zdrowych kobiet. Mogą być spotykane w jamie ustnej lub nosogardzieli. Bakterie te mogą wywoływać niebezpieczne zakażenia u noworodków, z tego powodu istotne jest wykonywanie badań w kierunku nosicielstwa tego drobnoustroju u ciężarnych kobiet. Zaleca się wykonanie badania w 35-37 tygodniu ciąży i polega ono na pobraniu wymazu z pochwy i odbytu celem określenia nosicielstwa Streptococcus agalactiae w przewodzie pokarmowym i na błonach śluzowych pochwy. Do infekcji u noworodków dochodzi podczas przechodzenia dziecka przez kanał rodny.


Czas oczekiwania na wynik badania: 1-2 dni

POSIEW KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH


Posiew krwi i innych płynów ustrojowych polega na pobraniu odpowiedniej ilości materiału i umieszczeniu jej w specjalnych podłożach hodowlanych. Podłoża te poddaje się inkubacji, zachowując warunki zbliżone do warunków panujących w organizmie człowieka. Badanie to ma na celu identyfikację drobnoustrojów chorobotwórczych, wywołujących poważne zakażenia o różnej lokalizacji, oraz określenie wrażliwości tych bakterii na stosowane w leczeniu antybiotyki. Pobieranie krwi powinno nastąpić przed podaniem antybiotyków, zwykle przed wystąpieniem szczytu gorączki, ponieważ wtedy ilość bakterii we krwi jest największa. Zawsze należy pobrać materiał minimum dwa razy w około 0,5-1 godzinnych odstępach. Większa ilość próbek powoduje zwiększenie szansy na izolację czynnika chorobotwórczego.


Czas oczekiwania na wynik badania: 2-6 dni

POSIEW MATERIAŁU Z RÓŻNYCH MIEJSC CIAŁA


Materiał pobiera się za pomocą wymazówki lub poprzez nakłucie i aspirację płynu zawsze z miejsc objętych procesem zapalnym. Badanie to ma na celu izolację drobnoustrojów chorobotwórczych, powodujących określone zakażenie, oraz ich identyfikację i określenie wrażliwości na stosowane w leczeniu antybiotyki. Materiał należy pobierać przed wdrożeniem antybiotykoterapii, mając na uwadze występowanie flory fizjologicznej w wielu miejscach ludzkiego organizmu.


Czas oczekiwania na wynik badania: 2-5 dni

BADANIE W KIERUNKU GRZYBÓW DROŻDŻOPODOBNYCH


Badanie to polega na pobraniu materiału z różnych miejsc ciała oraz hodowli w kierunku grzybów z rodzaju Candida. Materiał pobiera się najczęściej za pomocą wymazówki. Pobierając materiał oraz decydując się na wykonanie badania należy pamiętać, że grzyby z rodzaju Candida stanowią składnik prawidłowej flory zdrowego człowieka. Zasiedlają one przewód pokarmowy włącznie z jamą ustną, górne drogi oddechowe, błonę śluzową pochwy, a także skórę, współegzystując z innymi drobnoustrojami. Izolacja ich z miejsc wymienionych powyżej nie stanowi niczego nadzwyczajnego i nie musi wiązać się z zakażeniem o charakterze grzybiczym.


Czas oczekiwania na wynik badania: 3-6 dni

BADANIE W KIERUNKU GRZYBÓW


Badanie to polega na pobraniu materiału z powierzchni skóry oraz hodowli w kierunku grzybów drożdżopodobnych, pleśni oraz dermatofitów. Materiał pobiera się w postaci zeskrobin z powierzchni skóry lub jej wytworów (płytka paznokciowa), przy użyciu jałowego skalpela. Badanie wykonuje się celem wykrycia infekcji o podłożu grzybiczym, oraz określenia przynależności rodzajowej grzybów wywołujących zakażenie. Ma to istotne znaczenie w doborze właściwej antybiotykoterapii, zarówno pod względem rodzaju leku, jak i czasu trwania terapii.


Czas oczekiwania na wynik badania: 21 dni

POSIEW KAŁU DZIECI DO LAT 3


Badanie to wykonuje się najczęściej u małych dzieci (stąd nazwa badania), u których stwierdza się występowanie biegunki. Profil badania obejmuje drobnoustroje najczęściej wywołujące zakażenia układu pokarmowego u małych dzieci. Należą tutaj: Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia enerocolitica, oraz enteropatogenne szczepy Escherichia coli (EPEC). Materiał do badania stanowi próbka kału biegunkowego pobrana do jałowego pojemnika. Pobrany materiał należy natychmiast dostarczyć do laboratorium.


Czas oczekiwania na wynik badania: do 4 dni

BADANIE KAŁU W KIERUNKU ROTAWIRUSÓW I ADENOWIRUSÓW


Celem badania jest potwierdzenie lub wykluczenie biegunki o podłożu Rota- i/lub Adenowirusowyjm. Rotawirusy i Adenowirusy są jednymi z najczęstszych czynników odpowiedzialnych za ostre zakażenia przewodu pokarmowego i żołądka, głównie u małych dzieci. Wirusowa biegunka występuje najczęściej sezonowo (wiosna, jesień) i może nabierać cech epidemii. Podczas ostrej fazy choroby wydalane są bardzo duże ilości wirusów co odpowiada za łatwe rozprzestrzenianie się infekcji o tym podłożu. Materiałem do badań jest próbka kału biegunkowego. Zachorowanie nie chroni przed ponowną infekcją. Obecnie na rynku dostępna jest szczepionka przeciwko Rotawirusom dedykowana małym dzieciom.


Czas oczekiwania na wynik badania: 1 dzień

BADANIE KAŁU W KIERUNKU CLOSTRIDIUM DIFFICILE


Celem badania jest potwierdzenie lub wykluczenie biegunki wywoływanej przez Clostridium difficile. Biegunka o tej etiologii pojawia się najczęściej po leczeniu antybiotykiem. Może przyjmować łagodny charakter do postaci bardzo ciężkich. Clostridium difficile stanowi składnik naturalnej flory przewodu pokarmowego u wielu osób. Występuje on zwykle w niewielkich ilościach. Na skutek zmian w składzie naturalnej flory jelita, jakie powoduje antybiotykoterapia, może dochodzić do nadmiernego namnożenia fizjologicznie występujących tam szczepów Clostridium difficile i wystąpienia choroby. W badaniu określa się zdolność drobnoustrojów do produkcji toksyn, które odpowiedzialne są za objawy kliniczne. Bakterie, które nie produkują toksyn, nie wywołują zakażeń przewodu pokarmowego. Materiał do badania stanowi próbka kału biegunkowego, pobrana do jałowego pojemnika. Pobrany materiał należy natychmiast dostarczyć do laboratorium.


Czas oczekiwania na wynik badania: 1-2 dni

OCENA STOPNIA CZYSTOŚCI POCHWY


Badanie wykonuje się celem określenia stopnia czystości pochwy, czyli oceny biocenozy pochwy, pod kątem składu komórkowego (leukocyty, nabłonki), oraz mikrobiologicznego (bakterie, grzyby, laseczki kwasu mlekowego). Podczas oceny czystości pochwy zwraca się uwagę na występowanie określonych czynników, oraz ich wzajemny stosunek ilościowy. Materiał do badania stanowi wydzielina z pochwy, naniesiona w postaci rozmazu na szkiełku podstawowym.


Czas oczekiwania na wynik badania: 1-2 dni

BADANIE CZYSTOŚCI ŚRODOWISKA SZPITALNEGO


Polega na pobraniu materiału z pomieszczeń, urządzeń sanitarnych, sprzętu medycznego i wszelkich miejsc stanowiących potencjalne źródło rozprzestrzeniania się zakażeń, w celu wykluczenia obecności drobnoustrojów chorobotwórczych lub oceny czystości mikrobiologicznej danego środowiska. Wykonuje się je, kiedy w środowisku szpitalnym pojawia się niebezpieczny, z punktu epidemiologicznego, drobnoustrój lub kiedy istnieje konieczność monitorowania czystości środowiska np. po wprowadzeniu nowych środków dezynfekcyjnych, czy nowych procedur medycznych. Badania te przeprowadza się także w dochodzeniu epidemiologicznym. Materiał pobiera się za pomocą wymazówki (metoda jakościowa) lub specjalnie przygotowanej płytki wyposażonej w bogate podłoże hodowlane (metoda ilościowa).


Czas oczekiwania na wynik badania: do 7 dni

OCENA PRAWIDŁOWOŚCI PROCESU STERYLIZACJI


Badanie to wykonuje się celem oceny prawidłowości przebiegu procesu sterylizacji. Polega ono na umieszczeniu w urządzeniu odpowiedniego testu zawierającego żywe drobnoustroje lub ich przetrwalniki i przeprowadzeniu procesu sterylizacji. Po zakończonym cyklu, test poddaje się hodowli w laboratorium i sprawdza, czy drobnoustroje zwarte w teście uległy inaktywacji. Jest to tzw. test biologiczny, który informuje o zachowaniu warunków procesu sterylizacji mających na celu zniszczenie wszelkich form drobnoustrojów.


Czas oczekiwania na wynik badania: do 7 dni

POBRANIE MATERIAŁU MIKROBIOLOGICZNEGO


Pobranie materiału biologicznego następuje według ściśle określonych procedur. Materiał mikrobiologiczny należy umieścić w specjalnie do tego przygotowanych pojemnikach i przechowywać w określonych warunkach. W większości przypadków pobrania materiału do badań mikrobiologicznych powinien dokonywać wykwalifikowany personel. Szczegóły dostępne w pliku Pobieranie materiału mikrobiologicznego.